Styrehotell

Styrehotell er en tjeneste som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med å profesjonalisere styrearbeidet i bedriften. Herunder sørge for at alle lovkrav følges opp, og dokumenteres. Videre har Berg Økonomi gjennom kompetente rådgivere ambisjon om å bidra med å fasilitere gode styrediskusjoner, inkludert bidra til gode diskusjonsunderlag for styret.

I pakken styrehotell kan følgende inngå:

Styrearbeid beskrives ofte 2-delt. Kontrolloppgaven hvor økonomi og likviditet ofte er i fokus.

Strategioppgaven hvor vegen fremover er hovedtema, herunder budsjettprosessen. Berg Økonomi vil gjennom sitt styrehotell sikre at kontrolloppgaven blir ivaretatt, og i tråd med styret og daglig leders ønsker kunne bidra inn i strategioppgaven.

Møterom

Berg Økonomi besitter gode møteromsfasiliteter, og kan bidra til den praktiske gjennomføringen med å stille møterom til disposisjon. Herunder nødvendig enkel servering etter ønske fra bedriften.

Styrehjul

I samarbeid med styret/daglig leder planlegger vi styreåret basert på lovkrav og tradisjonelle saker som det er naturlig at styret involverer seg i. Herunder oppfyllelse av aksjelovens krav til styrearbeidet, strategi- og budsjettprosesser. Møteplan for året settes opp.

Styreinstruks

Utarbeidelse av styreinstruks, på samme måte som en stillingsbeskrivelse for ansatte, kan være et godt verktøy for å tydeliggjøre styrets arbeidsoppgaver, ansvar og fullmakter. Styreinstruksen er også et godt verktøy ved rekruttering av nye styremedlemmer. Berg Økonomi kan bistå eiere/styret i å sette opp en tilpasset styreinstruks for selskapet.

Styresekretær

Berg Økonomi kan stille med styresekretær. Styresekretærens rolle må avklares med styreleder/daglig leder i forkant. Styresekretæren kan bidra med alt fra å legge til rette med praktiske detaljer rundt selve møtet, inkl. innkalling, protokollskrivning – til også å kunne ha en mer aktiv rolle med utarbeidelse av saksunderlag og bidra til å fremlegge disse, stille gode spørsmål og ved behov/ønske også kunne bidra med rådgivning direkte i møtet.

Rapportering

Som økonomihus er Berg Økonomi særlig opptatt av økonomiske rapporter som grunnlag for analyse. Gode rapporter er gode underlag for diskusjoner rundt nødvendige tiltak, eller som grunnlag for strategiske valg for vegen videre. Som en del av vår styrehotellpakke ligger naturlig en ambisjon om å løfte tradisjonelle økonomiske rapporter slik at de nødvendige konklusjonene rundt rapporten blir bedre tilgjengelig for styret og ledelsen. Vi bygger bedriftstilpassede økonomiske rapporter og får fram de KPIer som bedriften har behov for.

Dokumentarkiv

Innkallinger, saksunderlag og protokoller vil enkelt kunne arkiveres i Berg Økonomi sine sky-plattformer. Alltid tilgjengelig for kunden. Innhenting av elektroniske signaturer ligger i denne tjenesten.

Rådgivningstjenester

Det er naturlig å se på styrehotell i kombinasjon med Berg Økonomi sine øvrige rådgivningstjenester. Styresekretærens rolle kan enkelt kombineres med konkrete rådgivningsleveranser da styresekretærens nødvendige kunnskap og kjennskap til bedriften vil bidra til at riktig kompetanse kan hentes inn til konkrete problemstillinger. Skatterådgivning er et godt eksempel på dette.

Styrehotell for din bedrift?
Spør oss gjerne om råd - vi hjelper deg med at lovkrav følges opp, og dokumenteres.

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.